herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007

O G Ł O S Z E N I E
 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2007
   I.  Termin zakończenia badania nie dłużej niż 31 marzec 2008r.
 II.      Oferta powinna zawierać:
1.      Informacje o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.
2.      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.      Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
4.      Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań z uwzględnieniem sektora usług komunalnych.
5.      Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w tym również uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
6.      Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.
III.      Oferty należy składać w terminie do dnia 25 października 2007r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.      Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2007”.
 V.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. w Gryfinie - tel. (091) 416-30-51
 
Redaktor strony:
Magdalena Osińska - Wiech
Ostatnia aktualizacja:
19.09.2007
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 19-09-2007 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 19-09-2007 12:14