herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2009
     I.      Termin zakończenia badania i przekazania raportu nie później niż do dnia 31 marca 2010r.
 II.      Oferta powinna zawierać:
1.      Informacje o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.
2.      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.      Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych.
4.      Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań
z uwzględnieniem sektora usług komunalnych.
5.      Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w tym również uczestnictwo biegłego rewidenta
w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
6.      Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.
III.      Oferty należy składać w terminie do dnia 21 października 2009r. do godziny 15.00
w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.      Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2009”.
 V.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy
PUK Sp. z o.o. w Gryfinie - tel. (091) 416-30-51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-10-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2009 12:50