herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - FLISACZA 47 GRYFINO

OBWIESZCZENIE
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51
 
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie przy ul. Flisaczej 47 oraz prawa własności posadowionego na niej dwukondygnacyjnego budynku.
 
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną z usługami osiedlowymi (nieuciążliwymi) ozn. 1MN/U.
 
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia działki  
 
Powierzchnia użytkowa budynku (wraz z kotłownią)
 
Cena wywoławcza
w zł brutto
( w tym 22% VAT)
Wadium
dz. nr 250/5 obręb Gryfino 1
(KW nr SZ1Y/00054435/7)
585 m2
306,32 m2
350.000,00 zł
35.000,00 zł
 
·       Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
·       Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej i kosztów sądowych.
·       Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmuje obowiązek uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
·       Nieruchomość podlegającą zbyciu można oglądać w terminach uzgodnionych ze zbywcą.
·       Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.
·       Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
·       Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu posiada świadectwo charakterystyki energetycznej (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póź.zm.).
·       Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5.
·       Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
·       Wadium należy wnieść w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
w terminie do 28.06.2010r. na rachunek bankowy Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 lub w kasie PUK Sp. z o.o. budynek B, ul. Szczecińska 5 w Gryfinie tytułem
„ wadium nieruchomość Flisacza 47 Gryfino”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto zbywcy lub do kasy.
·       Wniesione wadium:
a)    zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży oferentowi, który wygra przetarg,
b)    ulegnie przepadkowi na rzecz zbywcy, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny wywoławczej,
c)    ulegnie przepadkowi na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci ceny nabycia i uchyli się od zawarcia umowy.  
d)    zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, w terminie dwóch dni roboczych od dnia unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.
·       Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać:
a)    dokument potwierdzający tożsamość,
b)    w przypadku osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu,
c)    w przypadku osób fizycznych oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej transakcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. –Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
d)    w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,
e)    małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
Powyższe dokumenty powinny być złożone w dniu przetargu.
·       Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. – Dz. U. z 2004r.
Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
·       O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,2 % ceny wywoławczej.
·       Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
·       PUK Sp. z o.o. w Gryfinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
·       Osoba do kontaktów: Dariusz Pasik tel. 91 416 30 51 wew. 115.
 
 
                 Sekretarz Komisji Przetargowej                                           Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
 
Joanna Muszalska                                                                             Rafał Mucha
  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 07-05-2010 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 07-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 07-05-2010 14:01