herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

 

            Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2010

I. Termin zakończenia badania do dnia 31 marca 2011r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 14 kwietnia 2011r.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań
  z  uwzględnieniem sektora usług komunalnych.
 5. Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w tym również uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zaprezentowania
  i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
 6. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.
 7. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze załączonym poniżej

 

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2010r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty   do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2010”.

VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 416-30-51

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 05-10-2010 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 21-10-2010 10:32