herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

             Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2011

I. Termin zakończenia badania do dnia 16.04.2012r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 30.04.2012r.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań z  uwzględnieniem sektora usług komunalnych.
 5. Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w tym również uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
 6. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.
 7. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze załączonym poniżej.
 8. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2011r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty   do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2011”.
 10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
  i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 416-30-51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 13-09-2011 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 13-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2011 13:20