herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

             Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2012

I. Termin zakończenia badania do dnia 16.04.2013r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 30.04.2013r.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych w poszczególnych latach 2009 – 2011 (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych).
 5. Oferowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta w czasie badania oraz uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej
  w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania
  i jego wyników.
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (wstępny harmonogram).
 7. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze załączonym poniżej.
 8. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.10.2012r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty   do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012”.
 10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
  i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

           Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 416-30-51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 26-09-2012 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 26-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 26-09-2012 12:14