herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARYCH BRYNKACH I SOBIEMYŚLU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje o wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzonejest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie, w trybie przetargu nieograniczonegona:

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARYCH BRYNKACH I SOBIEMYŚLU

2/S/2013

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.puk.gryfino.pl w dniu 12.02.2013r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część I i Część II złożona została 1 oferta:

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy S.J.

ul. Chociszewskiego 41/43 60-256 Poznań

Liczba pkt w kryterium CENA – 100% : 100 pkt

 

W Części I i Części II Wybrano ofertę:

firma (nazwa) Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna

adres  ul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań           

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskał najwyższą liczbę punktów.    

 

(TEKST OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU)

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA (w załączniku do niniejszego ogłoszenia) 21.02.2013r.

ZMIANA TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.03.2013r. do godz. 10:00

OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04.03.2013r. o godz. 10:30

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU z dnia 21.02.2013r. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA (w załączniku do niniejszego ogłoszenia) 

W ZAKRESIE TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.02.2013r.godz 10:00

OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 28.02.2013r. godz. 10:30

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Umowy
o przyznanie pomocy Nr 00101-6921-UM1600152/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.02.2011r.   

 

Gryfino: REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W STARYCH BRYNKACH I SOBIEMYŚLU

Numer postępowania: 2/S/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzonejest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego podprogowego sektorowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARYCH BRYNKACH I SOBIEMYŚLU 2/S/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest remont oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach i Sobiemyślu z podziałem na części.

Część I – Remont oczyszczalni ścieków w Starych Brynkach. Zakres rzeczowy:

 • komory dwufunkcyjna tlenowo – beztlenowa – modernizacja układu napowietrzania, montaż dodatkowych mieszadeł  – 1 kpl  
 • przebudowa komory napowietrzania z funkcją stabilizowania osadu montaż układu napowietrzania – 1 kpl
 • montaż przykrycia osadnika wtórnego,
 • osadnik wtórny – remont i przebudowa układu recyrkulacji – 1 kpl
 • układ sterowania oczyszczalnią – uzupełnienie i układ PIX – 1 kpl
 • pomieszczenie sita – 1 kpl
 • pomost dodatkowy i zsyp – 1 kpl
 • zakup i montaż sita – sito oddzielające skratki i piasek – 1 kpl

 Część II – Remont oczyszczalni ścieków w Sobiemyślu. Zakres rzeczowy:

 • komora dwufunkcyjna tlenowo - beztlenowa modernizacja układu napowietrzania, montaż dodatkowych mieszadeł oraz wydzielenie komory odgazowania – 1 kpl 
 • osadnik wtórny – remont i przebudowa układu recyrkulacji – 1 kpl
 • montaż przykrycia osadnika wtórnego,
 • układ sterowania oczyszczalnią – uzupełnienie i układ PIX – 1 kpl
 • pomieszczenie sita – 1 kpl
 • pomost dodatkowy i zsyp – 1 kpl
 • zakup i montaż sita – sito oddzielające skratki i piasek – 1 kpl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia (dalej: siwz) oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do siwz.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:do dnia 15.09.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca nie przewiduje wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji bloków biologicznych oczyszczalni ścieków o wartości min. 100 tys. zł każda, przy czym co najmniej jedna z tych robót polegała na remoncie lub modernizacji BIOBLOKU typu MU o przepustowości co najmniej 50m3 na dobę.

Wykonawca składając ofertę na część I i II będzie spełniał opisany warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że wykonał dwie roboty budowlane zgodnie z opisem warunku powyżej, na obie części łącznie.

           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą w czasie realizacji zamówienia:

Kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych posiadającą:

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy/robót, w tym min. 1 inwestycji – zakończonej i odebranej – obejmującej remont lub modernizację oczyszczalni ścieków.

Wykonawca składając ofertę na część I i II będzie spełniał opisany warunek udziału w postępowaniu jeżeli będzie dysponował co najmniej 1 osobą o wskazanych powyżej kwalifikacjach zawodowych i  doświadczeniu, na obie części łącznie.

            III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą należy złożyć:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz);   

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz).  

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 •  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument, który udowodni zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).   

W przypadku składania oferty wspólnej zobowiązanie (lub inny dokument, o którym mowa powyżej) może być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jednego z nich.

         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 1a)   wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)   wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)   wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postepowania należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podmiotu.

 III.6) INNE DOKUMENTY

 1. formularz cenowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b do siwz) - należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu,
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym),
 3. pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z ogłoszeniem i załącznikami do ogłoszenia;
  2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
  3. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
  4. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz dostaw, wykaz osób itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą.
 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 5 niniejszego rozdziału.
 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:
  1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewidywane zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w następującym zakresie:

1)Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie przejęcia robót;

b)zmiany spowodowane innymi okolicznościami skutkującymi wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

d)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ppkt. 1 powyżej termin zakończenia wykonywania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a)zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych umową,

3)Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym, a także w SIWZ,

4)Pozostałe zmiany:

a)korzystne zmiany dla Zamawiającego,

b)zmniejszenie zakresu rzeczowego wymagające zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu rzeczowego lub innych elementów,

c)Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach zawartej umowy. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

zmian redakcyjnych umowy oraz

e)  zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

f)  zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

g)  zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego zawsze dopuszczalne są zmiany umowy korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany postanowień do zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert:25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

IV.4.2) Termin związania ofertą:okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

     IV.4.3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także dopuszcza negocjacje po złożeniu ofert. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 12-02-2013 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 08-03-2013 14:19