herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GARDNIE 5/S/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje o wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie, w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GARDNIE

5/S/2013

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającegowww.bip.puk.gryfino.pl w dniu 10.07.2013r.

 

        1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została 1 oferta:

            Zakład Usług Technicznych

AGH Atlasiński i Wspólnicy S.J.

ul. Chociszewskiego 41/43

60-256 Poznań

           Liczba pkt w kryterium CENA – 100% : 100 pkt

 

       2. Wybrano ofertę:

          firma (nazwa) Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna

          adres  ul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań           

   Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskał najwyższą liczbę punktów.     

 

(tekst ogłoszenia również w załączniku)

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA (w załączniku do niniejszego ogłoszenia) 23.07.2013r.

ZMIANA TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.08.2013r. do godz. 10:00

OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.08.2013r. o godz. 10:30

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU z dnia 23.07.2013r.  

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Umowy
o przyznanie pomocy Nr 00101-6921-UM1600152/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.02.2011r.     

 

 

Gryfino: REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W GARDNIE

Numer postępowania: 5/S/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzonejest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie
z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego podprogowego sektorowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GARDNIE 5/S/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest remont oczyszczalni ścieków w Gardnie według wariantu I określonego
w „Koncepcji technologicznej remontu oczyszczalni ścieków w Gardnie” stanowiącej zał. nr 10 do siwz. Zakres rzeczowy:

 • roboty remontowo modernizacyjne – 1kpl
 • pomieszczenie sita – 1 kpl
 • pomost dodatkowy i zsyp – 1 kpl
 • zakup i montaż sita – sito oddzielające skratki i piasek – 1 kpl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia (dalej: siwz) oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do siwz.

UWAGA!

Zamawiający nie przewiduje w czasie prowadzenia prac remontowych wyłączenia oczyszczalni z eksploatacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:do dnia 31.10.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca nie przewiduje wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji bloków biologicznych oczyszczalni ścieków o wartości min. 100 tys. zł każda, przy czym co najmniej jedna z tych robót polegała na remoncie lub modernizacji BIOBLOKU typu MU o przepustowości co najmniej 50m3 na dobę.

               III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą w czasie realizacji zamówienia:

Kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych posiadającą:

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy/robót, w tym min. 1 inwestycji – zakończonej i odebranej – obejmującej remont lub modernizację oczyszczalni ścieków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą należy złożyć:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 •  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. poświadczenie, referencje, protokoły i inne (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz);   

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz).  

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 • pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument, który udowodni zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) wraz z dokumentami dotyczącymi w szczególności:

              - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

              - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

              - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

              - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego     wykonania zamówienia oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty mogą być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jednego z nich.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)   wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)   wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)   wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawyz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 • listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 7 albo zał. 8 do siwz),

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podmiotu.

III.5) INNE DOKUMENTY

 1. formularz cenowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz) - należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu,
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym),
 3. pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

  - oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze siwz;

  - sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

  - dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,

             -dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz dostaw, wykaz osób itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

          5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą.

        6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:

            - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

             - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

             - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

      7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 6 niniejszego rozdziału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewidywane zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w następującym zakresie:

1)Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie przejęcia robót;

b)zmiany spowodowane innymi okolicznościami skutkującymi wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

d)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ppkt. 1 powyżej termin zakończenia wykonywania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a)zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych umową,

3)Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym, a także w SIWZ,

4)Pozostałe zmiany:

a)korzystne zmiany dla Zamawiającego,

b)zmniejszenie zakresu rzeczowego wymagające zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu rzeczowego lub innych elementów,

c)Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach zawartej umowy. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

d) zmian redakcyjnych umowy oraz

e)  zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

f)  zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

g)  zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego zawsze dopuszczalne są zmiany umowy korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany postanowień do zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert: 25.07.2013r. godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

IV.4.2) Termin związania ofertą:okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także dopuszcza negocjacje po złożeniu ofert. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 10-07-2013 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 10-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 12-08-2013 10:59