herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Gardnie w urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz ich montaż i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS

 Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Umowy
o przyznanie pomocy Nr 00101-6921-UM1600152/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.02.2011r.     

           

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje o wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie, w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Gardnie w urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz ich montaż i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS”

6/S/2013

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającegowww.bip.puk.gryfino.pl w dniu 06.08.2013r.

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została 1 oferta:

               HYDRO-PARTNER sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a

64-100 Leszno

               Liczba pkt w kryterium CENA – 100% : 100 pkt

 

 1. Wybrano ofertę:

          firma (nazwa) HYDRO-PARTNER sp. z o.o.

        adres  ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno           

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i uzyskał najwyższą liczbę punktów.     

  

(tekst ogłoszenia w załączniku)

 

 

 

 

 

Gryfino: Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Gardnie

w urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz ich montaż i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS
Numer postępowania: 6/S/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

 

Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie prowadzonejest na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółki zgodnie
z Zarządzeniem nr 63/2011 z dnia 20.12.2011r. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego PUK sp. z o.o. w Gryfinie.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego podprogowego sektorowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51, fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Gardnie w urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz ich montaż i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS 6/S/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych, które zapewnią spełnienie następujących wymagań:
  1. monitorowanie wszystkich sygnałów wskazanych przez Zamawiającego (zał. nr 7 do siwz),
  2.  monitorowanie stanów pracy kontrolowanych urządzeń,
  3. monitorowanie wskazań przepływomierzy,
  4. monitorowanie poziomów płynów w zbiornikach w tym również poziomów
   w przepompowniach,
  5. przesyłanie sygnałów do stacji dyspozytorskich poprzez GPRS,
  6. odporne na działania warunków atmosferycznych z wyłączeniem przepięć elektrycznych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
  7. wyświetlanie na bieżąco widoku stanów na monitorach stacji dyspozytorskiej umieszczonej na oczyszczalni ścieków w Gryfinie oraz prowadzenie rejestracji parametrów pracy i stanów alarmowych,
  8. przeglądanie zapisanych danych na stacji dyspozytorskiej.

2. Stworzenie wizualizacji obiektu na istniejącej stacji dyspozytorskiej na oczyszczalni ścieków w Gryfinie, wyposażonej w system SCADA SIMPLICITY 1500 poprzez:

     1) wyświetlanie na bieżąco widoku stanów w/w sygnałów na monitorach stacji dyspozytorskiej na oczyszczalni ścieków w Gryfinie,          

     2) prowadzenie rejestracji parametrów pracy i stanów alarmowych z możliwością ich odczytu archiwalnego,

                 3) prowadzenie rejestracji stanów sygnałów przychodzących z szaf sterujących z możliwością ich wizualizacji w formie graficznej i tabelarycznej.

3. Udzielenie licencji na korzystanie z programu będącego własnością Wykonawcy do wizualizacji obiektu.

4.   Dostawa oprogramowania do sterowników wraz z niezbędnymi licencjami.

5. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanego systemu na obiekcie Zamawiającego.

6. Transport, rozładunek, montaż i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS dostarczonych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48.92.10.00 – 0 – system automatyzacji

48.96.00.00 – 5 – pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

48.90.00.00 – 7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

51.90.00.00 – 1 – usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

64.21.25.00 – 0 – usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)

72.21.29.60 – 6 – usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych

72.26.30.00 – 6 – usługi wdrażania oprogramowania

72.26.50.00 – 0 – usługi konfiguracji oprogramowania

72.26.70.00 – 4 – usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

80.53.31.00 – 0 – usługi szkolenia komputerowego

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 31.10.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

               Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą należy złożyć:

                         - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz);

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument, który udowodni zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) wraz z dokumentami dotyczącymi w szczególności:

                          a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

                           b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

                           c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

                           d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

                          jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym   

                          dla należytego wykonania zamówienia oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty mogą być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jednego z nich.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)   wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)   wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)   wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawyz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

         Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:

         - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz);

            W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 

         - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4 albo zał. 5 do siwz),

           W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 

III.5) INNE DOKUMENTY

 1. formularz cenowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz) - należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu,
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym),
 3. pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze siwz;
  2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
  3. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
  4. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą.
 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:

             - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

             - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

               - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

        7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 6 niniejszego rozdziału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony (podprogowy sektorowy).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewidywane zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w następującym zakresie:

1) korzystnych zmian dla Zamawiającego,

2) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach zawartej umowy. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert:14.08.2013r. godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

IV.4.2) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

      IV.4.3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także dopuszcza negocjacje po złożeniu ofert. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 06-08-2013 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 06-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 16-08-2013 15:07