herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

             Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2013

 

I. Termin zakończenia badania do dnia 28.04.2014r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 12.05.2014r.

III. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie wymagane poniżej dokumenty. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o firmie.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
  4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych w poszczególnych latach 2010 – 2012 (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych) – zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Oferowaną cenę za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta w czasie badania oraz uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu lub organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
  6. Oświadczenie o ilości godzin przewidzianych na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega, iż ilość godzin nie może być mniejsza niż 24h.
  7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (wstępny harmonogram).
  8. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (strona internetowa www.bip.puk.gryfino.pl)

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.10.2013r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013”.

VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 402-39-50 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 27-09-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 27-09-2013 09:33