herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

             Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2014

I. Termin zakończenia badania do dnia 31.03.2015r.

II. Termin przekazania raportu i opinii do dnia 15.04.2015r.

III. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie wymagane poniżej dokumenty. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz zaświadczenia
  o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

 4. Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań finansowych w poszczególnych latach 2011 - 2013 (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych) - zgodną
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Oferowaną cenę za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
  z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane
  z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta
  w czasie badania oraz uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu lub organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe w celu zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.

 6. Oświadczenie o ilości godzin przewidzianych na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega, iż ilość godzin nie może być mniejsza niż 24h.

 7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (wstępny harmonogram).

 8. Zobowiązanie do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (strona internetowa www.bip.puk.gryfino.pl)

  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2014r. do godziny 15.00 w sekretariacie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5, decyduje data wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014”.

  3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
   i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy

PUK Sp. z o.o. w Gryfinie -  tel. (091) 402-39-50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-10-2014 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2014 10:33