herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności następujących nieruchomości:

• dz. nr 27/23 obręb Dołgie, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

• dz. nr 56/26 obręb Gardno, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie

• dz. nr 56/27 obręb Gardno, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie 

 

Ważne !!!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o w Gryfinie informuje, iż z przyczyn techniczno – formalnych przetarg ustny (licytacja) dot. działki nr 29/67 w Drzeninie obręb ewidencyjny Drzenin gm. Gryfino o powierzchni 1,8373 ha wpisanej do księgi wieczystej nr SZ1Y/00035025/1) oraz działki nr 29/64 w Drzeninie obręb ewidencyjny Drzenin gm. Gryfino o powierzchni 0,1776 ha wpisanej do księgi wieczystej nr SZ1Y/00035025/1) został WSTRZYMANY. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Oznaczenie

działki

Powierzchnia działki (m2) Cena wywoławcza w zł netto Wadium Minimalna wysokość postąpienia Opis

Działka nr 27/23 obręb  Dołgie

 

 (KW SZ1Y/00042759/7)

3 036 34 000,00 zł 3 400,00 zł 340,00 zł

Zgodnie z danymi w rejestrze gruntów działka stanowi w całości użytek Ba – tereny przemysłowe.  Zabudowana jest murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 76m2                                                

UWAGA!!! W związku z przebiegiem sieci wodociągowej przez przedmiotową działkę, warunkiem zakupu ww nieruchomości gruntowej jest ustanowienie bezpłatnej służebności na rzecz PUK sp. z o.o w Gryfinie. 

Działka nr 56/26 obręb Gardno

 

(KW SZ1Y/00035021/3)

515 14 500,00 zł 1 500,00 zł 150,00 zł Zgodnie z danymi w rejestrze gruntów działka stanowi w całości użytek Bi – inne tereny zabudowane.  Zabudowana jest murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o pow. zabudowy 27m2

Działka nr 56/27 obręb Gardno 

 

 (KW SZ1Y/00041499/9)

1 076 19 500,00 zł 2 000,00 zł 200,00 zł Zgodnie z danymi w rejestrze gruntów działka stanowi w całości użytek RIIIb – grunty orne. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ul. Pyrzycka

Działka nr 29/64 obręb Drzenin

 

(KW SZ1Y/00035025/1)

1 776 9 800,00 zł 1 000,00 zł 100,00 zł

Zgodnie z danymi w rejestrze gruntów działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem R2 - strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem lokalizacji siłowni wiatrowych, na tych terenach zmiana studium dopuszcza budowę obiektów siłowni wiatrowych. 

UWAGA!!! W związku z brakiem dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej PUK sp. z o.o w Gryfinie ustanowi na rzecz Kupującego służebność gruntową na działce nr 29/66. 

Działka nr 29/67 obręb Drzenin

 

 (KW SZ1Y/00035025/1)

18 373 51 000,00 zł 5 000,00 zł 510,00 zł

Zgodnie z danymi w rejestrze gruntów działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem R2 - strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem lokalizacji siłowni wiatrowych, na tych terenach zmiana studium dopuszcza budowę obiektów siłowni wiatrowych.   

UWAGA!!! W związku z brakiem dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej PUK sp. z o.o w Gryfinie ustanowi na rzecz Kupującego  służebność gruntową na działce nr 29/66. 

 

 • Cena każdej z nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 • Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 • Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia w całości wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, w tym w szczególności kosztów zawarcia umowy notarialnej, ustanowienia służebności  oraz kosztów sądowych.
 • Nieruchomość podlegającą zbyciu można oglądać w terminach uzgodnionych ze zbywcą.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu a także dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem, co należy potwierdzić stosownym pisemnym
 • Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2016r. w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5

a. dla nieruchomości dz. 27/23 obręb Dołgie KW SZ1Y/00042759/7 – o godzinie 9.00
b. dla nieruchomości dz. 56/26 obręb Gardno KW SZ1Y/00035021/3 – o godzinie 9.30
c. dla nieruchomości dz. 56/27 obręb Gardno KW SZ1Y/00041499/9 – o godzinie 10.00
d. dla nieruchomości dz. 29/64 obręb Drzenin KW SZ1Y/00035025/1 – o godzinie 10.30
e. dla nieruchomości dz. 29/67 obręb Drzenin KW SZ1Y/00035025/1 – o godzinie 11.00

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w sposób określony poniżej.
 • Wadium za każdą z działek należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie w Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 lub do kasy Spółki w terminie do dnia 17.11.2016r. z zaznaczeniem „wadium za działkę nr………”.   Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto zbywcy lub do kasy

 

 • Wadium:

a. wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał:
-zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
-ulega przepadkowi na rzecz zbywającego w razie uchylania się tego uczestnika od zawarcia ze zbywcą umowy w formie aktu notarialnego;

b. wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie im zwrócone bez oprocentowania – w terminie dwóch dni roboczych od wyboru oferty innego uczestnika lub zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty;

c. podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 2 dni roboczych od odwołania lub unieważnienia przetargu;

 • Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać:

a. dokument potwierdzający tożsamość,
b. w przypadku osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu,
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej transakcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz. 922 z późn. zm.),
d. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,
e. małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

 • Powyższe dokumenty powinny być złożone najpóźniej do momentu otwarcia przetargu dotyczącego danej nieruchomości
 • Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.),
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Przetarg będzie ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem, że PUK Sp. z o.o. w Gryfinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • Uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie, uzyskać można w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie, przy ul. Szczecińskiej 5 pod nr tel. (91) 416 30 51 wew. 160

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 25-10-2016 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 25-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 02-11-2016 07:40