herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Konkurs na stanowisko
Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

- ukończenie studiów magisterskich technicznych - preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo;

- posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego na stanowisku kierowniczym;

- znajomość przepisów prawa pracy, budowlanego, ochrony środowiska, wodnego,
w zakresie bhp i ppoż., zamówień publicznych;

- znajomość zagadnień branży wodociągowo - kanalizacyjnej, gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami;

- doświadczenie w planowaniu i organizowaniu pracy (w szczególności - plany eksploatacji i remontów);

- bardzo dobra znajomość zasad sporządzania kosztorysów oraz opracowywania ofert;

- korzystanie w pełni z praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie karanie za przestępstwa umyślne;

- w przypadku mężczyzn - uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- posiadanie dobrego stanu zdrowia.

Dodatkowe atuty:

- posiadanie uprawnień budowlanych - kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;

- posiadanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych na stanowisku dozoru;

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy;

- życiorys (CV) oraz 2 zdjęcia;

- list motywacyjny;

- kopia dowodu osobistego;

- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej;

- oświadczenie kandydata o niekaralności, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne,

- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Oferty należy składać w sekretariacie PUK Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych” do dnia 15.10.2004 r. do godz. 1200.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zarząd PUK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

29.09.2004

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 01-12-2004 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2004 11:01