herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Świadczenie usług – obsługa kotłowni na paliwo stałe

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

zaprasza do złożenia ofert na

Świadczenie usług - obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy
ul. Flisaczej 47 w Gryfinie

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni na paliwo stałe. Przez obsługę kotłowni należy w szczególności rozumieć następujące czynności: przeniesienie przywiezionego opału do kotłowni, opalanie i nadzór kotła c.o., utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, ustawianie i sprawdzanie nastaw sterownika, kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody, otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody, kontrola czopucha, czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych, czyszczenie palenisk i transport (ręczny) szlaki do kontenera na zewnątrz kotłowni. W kotłowni zamontowany jest kocioł wodny typu ALBIL 130 PKR na paliwo stałe (miał węglowy) o eksploatacyjnej mocy cieplnej 130 kW z automatyką i wentylatorem. Kocioł ogrzewa pomieszczenia Bazy Transportu przy ul.Targowej użytkowane w dni robocze, oraz 3 mieszkania lokatorskie w budynku przy ul. Flisaczej 47.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sezon grzewczy 2005/2006, od dnia 01.11.2005 r. do dnia 15.04.2006 r. Fizyczne rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego uwarunkowane jest danymi meteorologicznymi oraz decyzją Zamawiającego.

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

Posiadanie uprawnień do wykonywania usług objętych zamówieniem (zaświadczenie o ukończonym kursie palacza w zakresie objętym zamówieniem, lub dokumentu równoważnego zaświadczającego o przedmiotowych uprawnieniach.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień w zakresie objętym zamówieniem.

Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub uaktualnione) przez właściwy urząd nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 17.10.2005 r.

W ofercie Wykonawca poda koszt miesięcznej obsługi kotłowni - cenę netto i brutto.

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

07.10.2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 09-11-2005 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2005 12:50