herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO WYWOZU ODPADÓW - ŚMIECIARKI Z MYJKĄ - 4/PN/2016

15/07/2016    S135    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Gryfino: Pojazdy specjalne

2016/S 135-243094

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szczecińska 5
Osoba do kontaktów: Joanna Muszalska
74-100 Gryfino
Polska
Tel.: +48 914163051
E-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl
Faks: +48 914163051

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.puk.gryfino.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego
 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów- śmieciarki z myjką – 4/PN/2016.
 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wykonawca dostarczy samochód na bazę transportu Zamawiającego przy ul. Targowej 9
w Gryfinie w dniu roboczym (pon.-pt) w godz. od 8:00-13:00.
 

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zamawia fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny do wywozu odpadów – śmieciarkę z myjką. Oferowany samochód musi spełniać wymogi:
a) ustawy z 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22.7.2002 w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (t. j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.),
c) polskich przepisów w sprawie dopuszczenia samochodu do ruchu, które są zawarte
w normach branżowych w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.305 ze zm.), wydane na podstawie art.66 ust. 5 ustawy z 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.). Oferowany samochód musi posiadać świadectwo homologacji w zakresie pojazdu wraz
z zabudową wydane przez Ministra właściwego do spraw transportu oraz wszystkie aktualne dokumenty dopuszczające pojazd do użytkowania.Wykonawca w dniu dostawy przeprowadzi szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania przedmiotu zamówienia.
 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34114000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Opis w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.
 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie
 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie formie zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A
rachunek bankowy nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001
tytułem: PN „Dostawę pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów – śmieciarki z myjką” nr sprawy 4/PN/2016 ”.
 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika US, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, informacja z KRK, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (np. spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi jest traktowany jako odrębny podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz podatków powinien złożyć także ten podmiot niezależnie od swoich członków,
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6 niniejszego rozdziału.
 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
 

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w pkt 1 (poniżej) oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów opisanych w pkt 2 ppkt 1 złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu nastąpi w oparciu o zasadę: spełnia / nie spełnia.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ)
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, który udowodni zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) wraz z dokumentami dotyczącymi w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa powyżej mogą być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jednego z nich.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty z pkt 2 ppkt 2 lit c i d składają Wykonawcy (wspólnicy spółki cywilnej) każdy za siebie i odrębnie za spółkę.
h) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt 2 a-g.
Ocena braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP dokonana zostanie na podstawie dokumentów opisanych w pkt 2 ppkt 2 złożonych przez Wykonawców w oparciu o zasadę: spełnia / nie spełnia.
3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, każdy
z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ),
W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
Ocena braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP dokonana zostanie na podstawie dokumentów opisanych w pkt 2 ppkt 3 złożonych przez Wykonawców w oparciu o zasadę: spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Wykonawcy zagraniczni
1) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 2:
a) lit. b-d i lit. f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) lit. e i lit. g- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2 lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b) niniejszej SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2 tiret drugie niniejszej SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 3 ppkt. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Inne dokumenty wymagane w ofercie
1) formularz cenowy zał. nr 1 do SIWZ (należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu),
2) opis techniczny zał. nr 4 do SIWZ,
3) oświadczenie w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zał. nr 6 do SIWZ,
4) kopię dokumentu wadialnego (gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz) potwierdzoną „za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał dokumentu wadialnego złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z dyspozycją rozdz. IX pkt 6,
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania „za zgodność
z oryginałem” dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym),
6) pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 5 musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
 

7. W nawiązaniu do postanowień dyrektywy 2014/24/UE, której termin wdrożenia do polskiego prawa upłynął 18.4.2016 oraz komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych: „Komunikat dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2015/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku”, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/ Zamawiający przewiduje następujące rozwiązania wynikające z bezpośredniego stosowania ww. dyrektywy dotyczące:

1) Dopuszczalności przedłożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako oświadczenia wstępnego oraz dowodu wstępnego zastępującego zaświadczenia wydane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że wykonawca: a) nie znajduje się w sytuacji skutkującej wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) powinien być sporządzony przez wykonawcę na podstawie standardowego formularza (art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE).
3) W przypadku gdy wykonawca złoży JEDZ, jest zobowiązany przedłożyć również, tak samo jak wykonawca (zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców), który złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) W przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę wraz z JEDZ, dokumentów służących do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający wezwie do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zamawiający przewiduje również zastosowanie postanowień art. 59 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie: a) zwolnienia wykonawców z obowiązków przedstawiania dokumentów potwierdzających ani innych dowodów w formie dokumentów, jeżeli w zakresie, w jakim zamawiający ma możliwość uzyskania zaświadczeń lub odpowiednich informacji bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, b) zwolnienia wykonawców od przedstawienia dokumentów potwierdzających, jeżeli zamawiający, który udziela zamówienia już posiada te dokumenty.
6) Wykonawcy będą wykluczani z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłącznie na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy PZP, a nie na podstawie przesłanek wykluczenia przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE; w związku z tym JEDZ powinien być sporządzony przez wykonawcę wyłącznie w odniesieniu do ww. przesłanek wykluczenia z postępowania.
7) W postępowaniu znajdzie zastosowanie instytucji „self-cleaning”, w świetle której: a) każdy wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji, stanowiącej podstawę do wykluczenia z postępowania, będzie mógł przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia, b) jeżeli takie dowody zostaną uznane przez Zamawiającego za wystarczające, dany wykonawca nie zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) w powyższym celu wykonawca będzie musiał udowodnić, że zrekompensował wszelkie szkody spowodowane przestępstwem lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty, wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracując z organami śledczymi, i podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu, d) środki podjęte przez wykonawców są oceniane z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia, e) jeżeli powyższe środki zostaną uznane za niewystarczające, wykonawca otrzyma uzasadnienie takiej decyzji, f) z „self-cleaning” nie będzie mógł skorzystać wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w postępowaniu o udzielenie koncesji, w okresie wykluczenia wynikającym z tego wyroku.
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
9) Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia podmiotu trzeciego, jeżeli powołuje się w postępowaniu na zasoby podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien: a) być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, b) dotyczyć weryfikacji braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego oraz c) dotyczyć zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia publicznego, jak i sytuacji gdy takim podwykonawca nie będzie.
 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres gwarancji (podwozie + układ napędowy + zabudowa). Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

4/PN/2016
 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.8.2016 - 12:00
 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 23.8.2016 - 12:30
 

Miejscowość:

PUK sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino – sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostawę przedmiotu zamówienia na bazę transportu Zamawiającego przy ul. Targowej 9 w Gryfinie w dniu roboczym (pon.-pt) w godz. od 8:00-13:00 i jego odbiór przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
3. Proponowany termin realizacji zamówienia proszę wpisać w tygodniach w pkt. 3 zał. nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa, z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
4. Proponowany okres gwarancji proszę wpisać w pkt 4 zał. nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż:
a) podwozie – 24 miesiące
b) układ napędowy – 24 miesiące
c) zabudowa – 24 miesiące
liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (bez uwag i zastrzeżeń).
Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym zamówień o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tj. odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.7.2016
 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.07.2016.09.22.16_opublikowane_ogloszenie_o_zamowieniu_4.PN.2016.pdf 2016-07-15 09:22:16 3,3MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2016.09.22.16_SIWZ_wraz_z_zalacznikami_od_nr_1_do_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:22:16 12,8MB 183 razy
2 15.07.2016.09.22.53_zal._nr_1-6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:22:53 16KB 167 razy
3 15.07.2016.09.23.06_zal._nr_8_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 09:23:06 44,5KB 141 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.07.2016.13.20.17_wyjasnienia_SIWZ_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 13:20:17 381,6KB
2 02.08.2016.14.53.07_wyjasnienia_SIWZ_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-02 14:53:07 590,7KB
3 10.08.2016.11.27.58_wyjasnienia_SIWZ_(3).pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-10 11:27:58 577,8KB
Wynik postępowania
1 05.09.2016.14.26.53_OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA.pdf 2016-09-05 14:26:53 377,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 15-07-2016 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 05-09-2016 14:26