herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie - 2/PN/2017

Ogłoszenie nr 72171 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

Gryfino: Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie Projektu ?Budowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie? nr RPZP.02.10.00-32-A056/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. ul. Szczecińska  5, 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, e-mail sekretariat@puk.gryfino.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.puk.gryfino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.puk.gryfino.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.puk.gryfino.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie
Numer referencyjny: 2/PN/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym związanym z Projektem pn: ?Budowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie?. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1)zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) i opisanym przedmiotem zamówienia za pomocą dokumentacji załączonej do SIWZ w tym programu funkcjonalno ? użytkowego (dalej: PFU); 2)zakres wymaganej dokumentacji projektowej: (1) projekt wykonawczy; (2) STWIOR; (3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; (4) ewentualnie projekt budowlany w przypadku potrzeby zamiany projektu stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Zmiana projektu budowlanego dopuszczalna pod warunkiem uwzględnienia zgodności z posiadanym już przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wnioskiem o dofinansowanie. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną ? zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Exel, Norma PRO oraz pliku PDF. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, opatrzona w wykaz opracowań. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian istotnych w projekcie budowlanym. 3)sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem; 4)przeprowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo; 5)prace i roboty przygotowawcze pod roboty budowlane; 6)wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE w oparciu o energię słoneczną. Zamawiający zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,68 kWp (356 szt. ogniw fotowoltaicznych każde o mocy 280 Wp) na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie. Planowana powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej około 1650 m2. Energia elektryczna w postaci prądu stałego produkowana przez ogniwa fotowoltaiczne będzie przekształcana przez falowniki na prąd zmienny, a następnie będzie wykorzystywana na potrzeby własne do zasilania zakładu. W wyniku realizacji Projektu osiągnięty zostanie wskaźnik rezultatu jako szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ? 76,65 ton równoważnika CO2. Prace budowlano ?instalacyjne będą polegać na montażu konstrukcji wsporczej pod panele, montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń, przyłączenie do instalacji operatora sieci oraz uruchomienie instalacji; 7)prace porządkowe; 8)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej; 9)świadczenie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wykonanych pracach.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ułożenie sieci kablowej, podłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 09331200-0, 45300000-0, 45223810-7, 45231000-5, 45310000-3, 45311200-2, 45311100-1, 45315100-9, 45315300-1, 45315700-5, 71314100-3, 71320000-7, 71321000-4, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 71334000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie minimum 2 elektrownie fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 50kW każda przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. b)dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko projektanta w specjalności elektrycznej, Wymagane kwalifikacje/uprawnienia: posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie zaprojektowania minimum 1 instalacji fotowoltaicznej w specjalności elektrycznej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. c)dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej Wymagane kwalifikacje/uprawnienia: posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie zaprojektowania minimum 1 instalacji fotowoltaicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. d)dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy Wymagane kwalifikacje/uprawnienia: posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50kW. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. e)dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót Wymagane kwalifikacje/ uprawnienia: posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50kW. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z zaświadczenia. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk w zakresie projektowania b) i c) tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia dla tych stanowisk. Osoby wskazane przez Projektanta mogą pełnić funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na niniejszej inwestycji. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawa ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 3, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentu. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają w oryginale jeden wspólny wykaz. Natomiast dowody w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

b)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają w oryginale jeden wspólny wykaz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a)formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. d)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, który udowodni Zamawiającemu rzeczywisty dostęp Wykonawcy do zasobów innego podmiotu na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w szczególności dokument określający: (i) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iiii) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór przykładowego zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ww. dokument należy złożyć w oryginale. e)pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania ?za zgodność z oryginałem? dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

f) dokument wymagany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

80

okres gwarancji jakości

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wyciąg z załącznika nr 7 do SIWZ (od str. 42-45) 9.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa poniżej: 1)Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Umowy o okres trwania przyczyn z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: a)jeżeli przyczyny, z powodu których zagrożone będzie dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, b)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie przejęcia robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c)gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne lub archeologiczne, w szczególności wykopaliska archeologiczne czy istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, co będzie miało wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy, d)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, e)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania Projektu, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g)w wyniku działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektu), h)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i)gdy wystąpią okoliczności skutkujące wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, j)w wyniku braku dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii, k)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, l)zamiana umowy w wyniku gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, m)gdy wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2)Strony mają prawo do zmiany sposobu spełnienia świadczenia odmiennie niż w sposób wskazany w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym, w szczególności poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych, zmian materiałów czy parametrów, w sytuacji gdy: a)zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych Umową, b)zaproponowania przez Wykonawcę korzystniejszych rozwiązań z punktu realizacji umowy, zmniejszających koszt wykonania prac, c)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, d)niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e)w przypadku wad w PFU, f)w wyniku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, g)wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych z uwagi na zmiany stanu prawnego, w tym w szczególności z zakresu ochrony środowiska. 3)zmiany osobowe ? zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym, a także w SIWZ. 4)Pozostałe zmiany: a)zmniejszenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub innych elementów wymagające zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu rzeczowego lub innych elementów, b)zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ramach zawartej Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynikającej ze zmiany przepisów podatkowych. c)zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d)zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te w lit b) ? d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie zmieniającego aktu prawnego. 10. W sytuacjach określonych w ust. 9 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 11. Niezależnie od postanowień ust. 9 i 10 Strony dopuszczają możliwość: 1)zmian redakcyjnych Umowy oraz 2)zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3)zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 4)zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 12.Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 13. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wyciąg z rozdziału VI SIWZ 10. Wykonawcy zagraniczni: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem VI pkt 6 ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) zamiast dokumentu, o którym mowa w rodz. VI pkt 6 ppkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokument, o którym mowa w pkt 10 ppkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2 stosuje się. 4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców w dniu 27.04.2017r. o godz. 10:00 w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu realizacji inwestycji tj. na ujęciu wody Tywa zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 150. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót w dniu przewidzianym na zebranie wykonawców celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty oraz niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.04.2017.14.06.30_72171_2017.html 2017-04-24 14:06:30 51,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.04.2017.14.06.30_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:06:30 15,3MB 158 razy
2 24.04.2017.14.07.36_zalacznik_1_-4_wymagane_z_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:07:36 35KB 137 razy
3 24.04.2017.14.08.17_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_-_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:08:17 8,2MB 133 razy
4 24.04.2017.14.08.31_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_1_do_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:08:31 1,1MB 121 razy
5 24.04.2017.14.08.53_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_2_do_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:08:53 1,3MB 103 razy
6 24.04.2017.14.09.04_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_3_do_PFU_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:09:04 170,3KB 109 razy
7 24.04.2017.14.09.15_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_3_do_PFU_(2)Gryfino_5.dwg Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:09:15 323,2KB 108 razy
8 24.04.2017.14.09.35_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_3_do_PFU_(3)Gryfino_5.dxf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:09:35 1,0MB 103 razy
9 24.04.2017.14.09.52_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_3_do_PFU_(4).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:09:52 467,7KB 111 razy
10 24.04.2017.14.10.05_zal._nr_8.1)_do_SIWZ_zal._nr_4_do_PFU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:10:05 668,6KB 102 razy
11 24.04.2017.14.10.38_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_Decyzja_nr_570.2016_z_dnia_21.12.2016r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:10:38 1,5MB 114 razy
12 24.04.2017.14.10.59_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_-_PB_-_1._opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:10:59 6,1MB 146 razy
13 24.04.2017.14.11.34_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-1.1_rys._Z.1-page-001.jpg Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:11:34 5,0MB 112 razy
14 24.04.2017.14.12.17_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-_2._opis_czA_A_A__konstrukcyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:12:17 2,2MB 125 razy
15 24.04.2017.14.12.35_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-_2.1_rys.__System_instalacji_fotowoltaicznej-przekrA_j_konstr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:12:35 583,7KB 120 razy
16 24.04.2017.14.12.56_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-_3._opis_branA_a_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:12:56 3,0MB 157 razy
17 24.04.2017.14.13.14_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-_3.1_rys._2A3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:13:14 559,6KB 110 razy
18 24.04.2017.14.13.33_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_-_3.2_opis_cz._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:13:33 2,2MB 133 razy
19 24.04.2017.14.13.51_zal._nr_8.2)_do_SIWZ_PB_3.3_branA_a_elektryczna_inst._wew..jpg Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:13:51 4,8MB 120 razy
20 24.04.2017.14.14.15_zal._nr_8.3)_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:14:15 1,3MB 118 razy
21 24.04.2017.14.14.29_zal._nr_8.4)_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-24 14:14:29 1,1MB 111 razy
Wynik postępowania
1 27.06.2017.10.25.28_ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-06-27 10:25:28 472,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 10.05.2017.12.11.41_Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-05-10 12:11:41 466,6KB
2 10.05.2017.12.12.36_wzor_oswiadczenia_dot__grupy_kapitalowej.doc 2017-05-10 12:12:36 43KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 24-04-2017 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 24-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 27-06-2017 10:25